مبنای تولید پروانه پمپ گریز از مرکز

مبنای تولید پروانه پمپ گریز از مرکز

مبنای تولید پروانه پمپ گریز از مرکز

پروانه یا ایمپلر پمپ در واقع قلب پمپ های گریز از مرکز یا سانتریفیوژ می باشد. طراحی و شکل هندسی ایمپلر ها شامل قطر، تعداد پره، زاویه و شکل هندسی پره ها نقش بسیار مهمی در مشخصات مکانیکی الکتروپمپ ها دارد. دبی جریان خروجی، قابلیت مکش سیال ویسکوز و هد خروجی پمپ به شکل ایمپلر بستگی دارد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;