ارائه سیستم مدیریت تجهیزات (ECS) به بازار  تجهیزات شبکه

ارائه سیستم مدیریت تجهیزات (ECS) به بازار  تجهیزات شبکه

ارائه سیستم مدیریت تجهیزات (ECS) به بازار  تجهیزات شبکه

سیستم مدیریت تجهیزات بصیر ، سامانه ای یکپارچه به منظور ثبت، کنترل و ردیابی کلیه دستگاهها، تجهیزات و گزارشات، خرابی ها، رفع عیب ها، سرویس های ادواری است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;